مدت زمان تجزیه پلاستیک در طبیعت بیش از چند صد سال است …در واقع اولین پلاستیکی که ذفن شده هنوز تجزیه نشده است!!!

مدت زمان تجزیه پلاستیک در طبیعت بیش از چند صد سال است .

در واقع اولین پلاستیکی که ذفن شده هنوز تجزیه نشده است !!!

✅ مصرف مواد پلاستیکی را به حداقل برسانیم[email protected]