دریاچه ولشت. کلاردشت. عکس از وحید جان محمدی

دریاچه ولشت. کلاردشت
عکس از وحید جان محمدی