۳۰سال دیگر جنگل از ایران حذف خواهد شد. کمتر از ۷درصد جنگل داریم.۹۳درصد ایران خشک‌و نیمه خشک!!!!

۳۰سال دیگر جنگل از ایران حذف خواهد شد
کمتر از ۷درصد جنگل داریم
۹۳درصد ایران خشک‌و نیمه خشک!!!!
کاهش مساحت جنگل از۱۸میلیون به ۱۴میلیون هکتار !!!
در چهار سال اخیر ۴۰میلیون اصله ۳۰۰ساله خشک شده است!!!!