‼️ فیلم شگفت انگیز از گله بزرگ آهو در منطقه شکار ممنوع قراویز 😍

‼️ فیلم شگفت انگیز از گله بزرگ آهو در منطقه شکار ممنوع قراویز 😍

🔹نیروهای محیط زیست سرپل ذهاب اواخر دیماه از یک گله بسیار بزرگ آهو که به سختی می توان تعداد آنها را برآورد کرد در منطقه قراویز تصویربرداری کردند.
🔹در طول فیلمبرداری که حدود پنج دقیقه ادامه دارد همچنان آهوها در حال حرکت بوده و به گله اضافه می‌شوند.
🔸قراویز تنها زیستگاه پویای آهو در غرب کشور به شمار می‌رود.
🔰🔰🔰