🔺نتیجه‌ی رهاکردن زباله در محیط زیست/ تصویری از نجات جان شغالی در ارتفاعات میامی که در ظرف پلاستیکی گیرکرده بود

🔺نتیجه‌ی رهاکردن زباله در محیط زیست/ تصویری از نجات جان شغالی در ارتفاعات میامی که در ظرف پلاستیکی گیرکرده بود.