در این‌ویدئو سیستم کنترل سیل در ژاپن رو ببینید

در این‌ویدئو سیستم کنترل سیل در ژاپن رو ببینید..