دکتر اردکانیان:

دکتر اردکانیان:
🔰ما پیش از این چندین دهه به درستی به ساخت زیر ساخت‌های تامین آب و انرژی مشغول بوده‌ایم که در آن دوران بنا بر ضرورت ، کمتر به موضوع ارتقای سواد آب و انرژی مردم پرداخته‌ایم.
برای نخستین بار تلاش خواهیم کرد که با کمک هم به جای استفاده از واژه مقابله با خشکسالی که به لحاظ زمانی شرایطی موقتی را به ذهن مبادرت می‌کند از عنوان سازگاری با کم آبی که در ذات خود دارای استمرار و همیشگی است استفاده کنیم که جامعه ما به خوبی بداند موضوع کم آبی همزاد با اقلیم ماست و بایستی برنامه‌های زندگی، توسعه و رونق تولید خود را در کشور براساس شرایط کم آبی بازنگری کرده و براساس آن تدوین و اجرا کنیم.
✅بله ایران برای عبور از بحران اب نیازمند حکمرانی انطباقی در حوزه اب میباشد.ایرانیان قدیم بر همین روش خود را با محدودیتهای این سرزمین نیمه خشک سازگار میکردند..