موبایل ڪه آمد،. دیدن را به صدا فروختیم!. تلگرام ڪه آمد

موبایل ڪه آمد،
دیدن را به صدا فروختیم!
تلگرام ڪه آمد
صدا را به ڪلمه فروختیم!
امروز هم
واژه را به استیڪرها میفروشیم
از آینده می‌ترسم...