‏یکی از روحانیون مذهبی هند فتوا داده که در صورت استفاده از انرژی خورشیدی خدای خورشید ناراحت خواهد شد!

‏یکی از روحانیون مذهبی هند فتوا داده که در صورت استفاده از انرژی خورشیدی خدای خورشید ناراحت خواهد شد ! پیروان متعصب هم شروع به حمله و تخریب پنلهای خورشیدی کردند
حماقت و جهل تا کجا آخه؟ 😐 ای خدااااا