سلام برهمه اعضای محترم کانال زیست بوم. از شما تقاضا دارم لینک کانال رو برای دوستانتان ارسال کنید

سلام برهمه اعضای محترم کانال زیست بوم.لازم است برای تقویت اهداف کانال دایره نفوذ کانال در بخش های مختلف جامعه افزایش یابد.از شما تقاضا دارم لینک کانال رو برای دوستانتان ارسال کنید.مساله اندیشی شما راهی برای مساله گشایی در آینده است...🙏