اینم اخرو عاقبت انتقال غیر منطقی بین حوضه‌ای آب به زبان طنز😒😒😒😔😔

اینم اخرو عاقبت انتقال غیر منطقی بین حوضه ای آب به زبان طنز😒😒😒😔😔