این جاده رو در تایلند جوری ساختن که کمترین اسیب به طبیعت برسه …. این جوری طبیعتشون رو حفظ میکنن👌🏻

این جاده رو در تایلند جوری ساختن که کمترین اسیب به طبیعت برسه...
این جوری طبیعتشون رو حفظ میکنن👌🏻
https://t.me/zistbomeshomal