🔵توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت مشارکتی منابع آب

🔵توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت مشارکتی منابع آب
🖊ابوذر حاتمی یزد (مدیر شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس)
🖊اسما روانخواه (کارشناس اجتماعی شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس)

✅در سال‌های اخیر بحران غیرقابل‌کتمان کمبود منابع آب در کشور، همراه با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مدیران و برنامه‌ریزان را بر آن داشته است تا با نگاهی ویژه و تأکید بر مدیریت یکپارچه منابع آب، دستورالعمل‌های پانزده‌گانه برنامه‌های حفظ و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را تدوین نمایند. یکی از ویژگی‌های بارز این طرح‌ها، تأکید بر مباحث اجتماعی بخش آب است. ✅بسیاری از عوامل اجرایی و حتی متولیان بخش آب در خصوص مختصات این مفهوم آگاهی لازم را ندارند. واژه‌هایی نظیر تقویت مشارکت اجتماعی و مدیریت مشارکتی منابع آب و توانمندسازی جوامع محلی بیش از آنکه مفاهیم کاربردی با مصادیق عینی باشد، به لفاظی‌های دل‌چسب مدیران و برنامه‌ریزان تبدیل شده است.

✅توانمندی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که کنشگر دارای روابط اجتماعی قابل‌قبول باشد، در تشکل‌های مردمی، محلی و اجتماعی حضور داشته باشد و در سطوح مختلف اجتماعی فعالیت‌هایی را انجام دهد مانند حضور در انجمن‌های صنفی، یا تشکل آب‌بران و یا اتحادیه کشاورزان. باید سعی بر آن باشد تا کنشگران موردنظر، خود تصمیم به حضور در تشکل‌های اجتماعی مربوط به آب داشته باشند و شبکه‌ روابط خود را ارتقا دهند.

متن کامل این مقاله در لینک زیر👇👇👇
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=111858