بررسی وضعیت ‌ مازندران به بهانه روزجهانی محیط‌زیست. 🔴آماری تلخ از انباشت زباله در جنگلهای مازندران

بررسی وضعیت #زباله‌ مازندران به بهانه روزجهانی محیط‌زیست
🔴آماری تلخ از انباشت زباله در جنگلهای مازندران
متاسفانه۸۰%زباله استان درمناطق جنگلی وکوهستانی دفع می‌شود
@zistbomeshomal