فیروز: سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر ریشه تاریخی و حقوقی ندارد

فیروز:سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر ریشه تاریخی و حقوقی ندارد.هنوز توافقی بر سر چگونگی برخورداری ۵ کشور صورت نگرفته. سهم ۲۰ درصدی هر کشور بر اساس منابع سطح و زیر یا حوزه مرزی هر کشور صورت خواهد گرفت