ایرانیها یکی از مصرف کننده‌ترین مردم دنیا هستند

ایرانیها یکی از مصرف کننده ترین مردم دنیا هستند.در کشور ما مصرف سنٰ،جنس،درآمد و هیچ چیز دیگری نمی شناسد.مصرف بخصوص مصرف بیرویه انرِژی طبیعی مثل آب و گاز به بیماری بدل شده است.مصرف بهینه...مصرف همیشه.