مدیرعامل باغ کتاب تهران:. ما اندازه فرانسه کتاب تولید می‌کنیم. ولی اندازه افغانستان کتاب می‌خوانیم!

مدیرعامل باغ کتاب تهران:
ما اندازه فرانسه کتاب تولید می‌کنیم
ولی اندازه افغانستان کتاب می‌خوانیم!
/ایسنا