🎥 فرماندار کمرووا در سیبری روسیه با زانوزدن در مقابل مردم بابت کشته شدن ۶۴ تن در حادثه آتش سوزی یک مرکز تجاری عذرخواهی کرد

🎥 فرماندار کمرووا در سیبری روسیه با زانوزدن در مقابل مردم بابت کشته شدن ۶۴ تن در حادثه آتش سوزی یک مرکز تجاری عذرخواهی کرد.به این میگن مسئولیت پذیری.مسئولین یاد بگیرید😳@zistbomeshomal