طبیعت خیلی مهربونه.. بهتره ما هم قدری باهاش مهربون باشیم

طبیعت خیلی مهربونه..بهتره ما هم قدری باهاش مهربون باشیم..