دو خبر در فاصله ۱۵ روز … مدیریت بحرانهای طبیعی ب تدابیر قبل و بعد از مخاطرات طبیعی مرتبط است

دو خبر در فاصله ۱۵ روز..
مدیریت بحرانهای طبیعی ب تدابیر قبل و بعد از مخاطرات طبیعی مرتبط است.در اینجا نه خبری از تدابیر ماقبل بحران است و نه امادگی برای مواجهه و گذر از مخاطرات طبیعی[email protected]