دیواری که در پاریس به دیوار «دوستت دارم» شهرت داره؛ علت این شهرت به این خاطر هست که روی این دیوار با وسعت ۴۰ متر مربع، عبارت «دوست

دیواری که در پاریس به دیوار "دوستت دارم" شهرت داره؛ علت این شهرت به این خاطر هست که روی این دیوار با وسعت 40 متر مربع، عبارت "دوستت دارم" هزاران بار و به 300 زبان مختلف دنیا نوشته شده !❤️