شعار دانش اموزان دارالفنون در سال ۱۳۲۸

شعار دانش اموزان دارالفنون در سال 1328