جالب بدونید در کنیا از مدفوع فیل کاغذ می‌سازن!. امان از دست محیط

جالب بدونید در کنیا از مدفوع فیل کاغذ می‌سازن!
از 50 کیلو مدفوع فیل می‌شه 125برگ کاغذ ساخت، اینطوری هم از قطع درختان برای ساخت کاغذ جلوگیری میشه و هم به حفظ محیط زیست کمک می‌کنن.
امان از دست محیط
‌‌‌‌