فیلم زیر گزارشی از شهروند خبرنگار زیست محیطی در رابطه با آلودگی مناطق جنگلی بندپی از زباله‌های ریخته شده در طبیعت است

فیلم زیر گزارشی از شهروند خبرنگار زیست محیطی در رابطه با آلودگی مناطق جنگلی بندپی از زباله های ریخته شده در طبیعت است.بخاطر نوع فیلبرداری بهتر است برای مشاهده موبایل برگردانده شود..👇👇👇👇👇👇👇👇👇