‏وقتی هدف داری ولی دانش و اطلاعات نداری …

‏وقتی هدف داری ولی دانش و اطلاعات نداری...