امروز سیاه بیشه در روز برفی. جاده کندوان. عکس از کیان مهدی زاده

امروز سیاه بیشه در روز برفی. جاده کندوان
عکس از کیان مهدی زاده