جوان بلژیکی یک درخت را در طول ۱۰ سال به شکل هدفمند بصورت یک غول رشد داد!. فکر پول ساز:)

جوان بلژیکی یک درخت را در طول 10 سال به شکل هدفمند بصورت یک غول رشد داد!
اکنون درآمد او از عکس گردشگران به اندازه‌ صدها باغ است 👌

فکر پول ساز :)