خوبه محیط زیست هم سهمی در بودجه داره😞

خوبه محیط زیست هم سهمی در بودجه داره😞