✍تو مثل منی برف!.. راه می‌روی. و آب می‌شوی …

✍تو مثل منی برف !

راه می‌روی
و آب می‌شوی ...