خیلح فارس با پیشوند مروارید در سازمان مالکیت فکری به ثبت رسید، از این پس هیچ دولت و کشور و سازمانی نمی‌تواند این خلیج را با نام دی

خیلح فارس با پیشوند مروارید در سازمان مالکیت فکری به ثبت رسید، از این پس هیچ دولت و کشور و سازمانی نمی‌تواند این خلیج را با نام دیگری استفاده کند.خلیج همیشه فارس..