🌵🌵🌵. با هر چه نشینی. و با هر چه باشی

🌵🌵🌵
با هر چه نشینی
و با هر چه باشی
خوی او گیری.
#حضرت_شمس @zistbomeshomal