جاده اب پری در هوای مه الود. شهر رویان. عکس از محمد نجفی

جاده اب پری در هوای مه الود. شهر رویان
عکس از محمد نجفی