📜 فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طلاق در ایران. 📌 لینک مقاله 👇👇👇

📜 فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طلاق در ایران
✍️علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه 1؛ سهیل صادقی2؛ وحید جان محمدی لرگانی3؛ طاهره لطفی4
1گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه مازندران،بابلسر
2گروه علوم اجتماعی
3گروه علوم اجتماعیٰ ،دانشگاه مازندران
4گروه علوم اجتماعی،دانشگاه مازندران

📌 لینک مقاله 👇👇👇
🌐http://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2972_574.html

💠 @v_social_problems_of_iran