اینجا فریدونکنار …عکس هوایی از تورهایی ک برای زنده گیری و شکار پرندگان در تالاب نصب شده

اینجا فریدونکنار...عکس هوایی از تورهایی ک برای زنده گیری و شکار پرندگان در تالاب نصب شده.میشه با جایگزینی مشاغل فصلی از پرندگان محافطت کرد.@zistbomeshomal