تنها جانورى که رام نمیشه …. گرگ نیست!!. مار نیست!!

تنها جانورى كه رام نميشه ...
گرگ نيست !!
مار نيست !!
حتى تمساح هم نيست !!
انسان و باورهاى غلطشه
@zistbomeshomal