۸۰ درصد طلاق در میان زندانیان جنگی بازگشت داده شده به کشور!

۸۰ درصد طلاق در میان زندانیانِ جنگی بازگشت داده شده به کشور!
این یعنی آنکه ۸۰ درصد از عشق‌های بشری تاب پنج سال جدایی را ندارند...
یادداشت‌ها| آلبر کامو| برگردان خشایار دیهیمی.
@zistbomeshomal