«زلزله خاموش»، پدیده فرونشست زمین در ایران!.. اگه زمین دهن بازکرد و شما رو بلعید تعجب نکنید😐

"زلزله خاموش"، پدیده فرونشست زمین در ایران!

ساخت و ساز بی‌رویه در کلانشهرها و برداشت بی‌رویه آب در دیگر نقاط کشور باعث سست شدن زمین شده!
اگه زمین دهن بازکرد و شما رو بلعید تعجب نکنید😐