خبر خوش زیست محیطی: استفاده از خودروهای برقی در جابجایی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد

خبر خوش زیست محیطی: استفاده از خودروهای برقی در جابجایی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد