تصویرى از پل خاجو و زاینده رود اصفهان در سه دوره:. قاجار. پهلوی

تصويرى از پل خاجو و زاینده رود اصفهان در سه دوره:
قاجار
پهلوی
و اكنون...
@zistbomeshomal