«کرونا: بحران پیشرونده / انفعال بزرگ» 🖋 سعید کشاورزی، جامعه شناس ❌ شاید این روزها بیشتر از هر زمانی

«کرونا: بحران پیشرونده / انفعال بزرگ» 🖋 سعید کشاورزی، جامعه شناس ❌ شاید این روزها بیشتر از هر زمانی با این واقعیت پارادوکسیکال روبرو بوده ایم: بحران پیشرونده در برابر انفعال بزرگ. ژیژک، فیلسوف معاصر، نشان می‌دهد که چگونه جوامع به صورتی پارادوکسیکال، خطرات…