فیلم بالا اخرین نسل از دامداران بومی مازندران را نشان می‌دهد که به تدریج در حال کاهش می‌باشند

فیلم بالا اخرین نسل از دامداران بومی مازندران را نشان می دهد که به تدریج در حال کاهش می باشند.تلاش این نسل برای حفظ شغلی باستانی در مازندران ستودنی است.ما دیگر کمتر شاهد چنین کوچروی در مناطق مازندران هستیم.در سالهای گذشته سیاستهای یکجانشینی و اخراج دامداران از جنگلها اخرین ضربات را بر پیکره دامدران بومی مازندران وارد کرده است.طرحی که بدون کارشناسی و صرفا با تفکرات اداری ارائه شده است.تو گوئی مشکل جنگلهای مازندران دامداری بومی موجود در آن می باشد.انواع و اقسام جاده سازی،تخلیه درختان باستانی توسط پیمانکاران چوب،انواع معادن و[email protected]