🔴دیرین دیرین.. ✅پیشنهاد راه حل آلودگی هوا:

🔴دیرین دیرین

✅پیشنهاد راه حل آلودگی هوا:
همانطور که دریاچه ارومیه را ظرف چندسال به بیابان تبدیل کردید؛کوه ها را هم با غلتک صاف کنید تا باد بیاد!! @zistbomeshomal