✅ بارش ۲۴ ساعت گذشته در غرب کشور رکورد زد!.. 🔹ایلام: ۶۸ میلی متر. 🔹خرم آباد: ۴۴ میلی متر

✅ بارش ۲۴ ساعت گذشته در غرب کشور رکورد زد!

🔹ایلام : ۶۸ میلی متر
🔹خرم آباد : ۴۴ میلی متر
🔹کرمانشاه : ۳۲ میلی متر
🔹همدان : ۱۵ میلی متر