سد لفور از نمای گردنه سر آلاشت ارسالی از عمران اکبرنژاد

سد لفور از نمای گردنه سر آلاشت ارسالی از عمران اکبرنژاد @zistbomeshomal