🔺نامهربانی با طبیعت. کنده کاری و یادگاری نوشتن روی تنه درختان.. به طبیعت احترام بگذاریم

🔺نامهربانی با طبیعت
کنده کاری و یادگاری نوشتن روی تنه درختان

به طبیعت احترام بگذاریم.🙏