️ بازخوانی نسبت پول و تولید: آیا پول لزوما خنثی است؟

▪️ بازخوانی نسبت پول و تولید: آیا پول لزوما خنثی است؟ | بخش اول: انتقاد بر رویکردی غیرانتقادی ✍🏻 #حسین_درودیان 🔻 نقد و گلایۀ دکتر #مسعود_نیلی از تناقض رونق بورس و رکود اقتصاد البته مورد تصدیق منطق و عقل است. با این حال اگر از حیث پارادایمی-گفتمانی به مسئله…