«منهای عدالت»: روایتی از جایگاه عدالت در نظام پولی و بانکی (در تئوری و عمل).. دکتر حسین درودیان

🔷🔸🔷🔸🔷🔷🔸🔷🔸🔷

📌 «منهای عدالت»: روایتی از جایگاه عدالت در نظام پولی و بانکی (در تئوری و عمل)

🎙 دکتر حسین درودیان

🕓 چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰

✨ هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) ✨

🆔 @gerayeedalat