شرح دو دقیقه‌ای و شیرین دکتر کتابی از:. جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت

👆شرح دو دقیقه‌ای و شیرین دکتر کتابی از:
جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت
دست در حلقه‌ آن زلف خم اندر خم زد