در ادامه‌ی آشنایی با مقالاتی که به ارائه‌ی یک چهارچوب فکری‌ می‌پردازند که می‌تواند به بهبود سیاستگذاری در کشور عزیزمان منجر بشود،

در ادامه‌ی آشنایی با مقالاتی که به ارائه‌ی یک چهارچوب فکری‌ می‌پردازند که می‌تواند به بهبود سیاستگذاری در کشور عزیزمان منجر بشود، این هفته ناصر امن‌زاده‌ی عزیز (از دانشجویان دکترای اقتصاد شریف) مطلبی را بر اساس مقاله ای از هنا و اولکن (۲۰۱۸) با عنوان مقایسه‌ی روش درآمد پایه‌ی همگانی و روش پرداخت‌های هدفمند تهیه کرده است که در ادامه می‌آید.
از تابستان گذشته که برای اولین بار با ناصر عزیز آشنا شدم تا امروز در زمینه های مختلف از جمله در مورد کار با داده‌های بودجه خانوار ایران و اندازه‌گیری وضعیت رفاهی اقشار مختلف بسیار آموخته‌ام.