کتاب‌های در راه.. 🔱هم پنهانی، هم بلند. ♦️مجموعه شعر راحیل هدایتی …

کتاب‌های در راه

🔱هم پنهانی، هم بلند
♦️مجموعه شعر راحیل هدایتی
#نشر_حکمت_کلمه

@hekmatkalame